Примірний Договір про постачання природного газу

ДОГОВІР

про постачання природного газу № ____________

м. Київ                                                                                                                                                          «___» _____________ 201_ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОМІСТ», далі Постачальник, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Купцова Дмитра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

__________________________________________________________________________, далі Споживач, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі ____________________________________, що діє на підставі _________________, з іншої сторони, що іменуються Сторонами, уклали цей Договір на постачання природного газу за нерегульованим тарифом (далі – Договір) на наведених нижче умовах.

Терміни та визначення:

Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:

об'єкт Споживача – технологічний  комплекс, що складається з внутрішньопромислових газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві;

природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпчика і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.

Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу", Кодексі газотранспортної системи, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі - Кодекс газотранспортної системи), Кодексі газорозподільних систем, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі - Кодекс газорозподільних систем), Правилах постачання природного газу, затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 (надалі – Правила постачання природного газу).

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов’язується поставити Споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а Споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених цим Договором.

1.2. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються відповідно до кодексу газорозподільних систем / газотранспортної системи.

1.3. Постачальник передає газ Споживачу на комерційному вузлі/вузлах обліку газу Споживача (надалі - «Пункти призначення»).

1.4. Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживача в Пунктах призначення. Після переходу права власності на газ, Споживач несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов'язану з правом власності на газ.

1.5. Оператор газорозподільної/ газотранспортної системи (надалі – оператор ГРМ/ГТС) через газові мережі якого здійснюється постачання газу Споживачеві, забезпечує розподіл/транспортування газу до пунктів призначення з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску.

Оператор ГРМ - _____________________,

Оператор ГТС - об’єднане диспетчерське управління ПАТ «Укртрансгаз».

Взаємовідносини між Споживачем та оператором ГРМ/ГТС у частині розподілу/транспортування газу до пунктів призначення регулюються окремим договором на розподіл/транспортування природного газу, укладеним між Споживачем та оператором ГРМ/ГТС

2. Обсяги та умови постачання газу

2.1. Постачальник забезпечує Споживача необхідним підтвердженим обсягом природного газу на визначений Договором період.

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

Договірні обсяги постачання газу Споживачеві наводяться у додатку 1 до Договору.

2.2. Споживач надає Постачальнику письмову заявку з плановим обсягом поставки газу до 17 числа місяця, що передує місяцю поставки газу. Постачальник до 20 числа місяця, який передує місяцю поставки газу, надає об’єднаному диспетчерському управлінню ПАТ «Укртрансгаз» (надалі – оператор ГТС) номінації та/або місячну номінацію для підтвердження необхідного обсягу природного газу на відповідний період для забезпечення об’єктів газоспоживання Споживача.

Споживач та Постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.

Збільшення (зменшення) планового обсягу газу у поточному місяці споживання здійснюється на підставі письмових заявок Споживача, поданих впродовж поточного розрахункового місяця.

 Заявки (листи, повідомлення) можуть бути надіслані Споживачем електронною поштою або факсом за реквізитами, зазначеними в Договорі з подальшим дублюванням оригіналу заявки поштою не пізніше наступного дня дати надіслання електронного або факсового повідомлення.

2.3. Постачання газу здійснюється у разі підтвердження в установленому порядку оператором ГТС необхідного обсягу природного газу на відповідний період для забезпечення об'єктів газоспоживання Споживача.

2.4. Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми.

Обсяг споживання природного газу Споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі +/- 5% від підтвердженого обсягу природного газу..

У разі відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду більш ніж ± 5 % від підтвердженого обсягу природного газу, компенсувати Постачальнику збитки, як це передбачено Правилами постачання природного газу та про що Сторони укладуть додаткову угоду.

2.5. Обсяг спожитого газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті Споживачем, визначається за підсумками розрахункового періоду за даними комерційних вузлів обліку Споживача.

За підсумками розрахункового періоду Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем.

На підставі отриманих від Споживача даних Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника.

Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.

У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до діючого законодавства шляхом переговорів або звернення до суду.

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних Постачальника.

2.6. Підписані Сторонами Акти приймання-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача з Постачальником.

2.7. Облік обсягів газу, що постачається, здійснюється згідно вимог діючого законодавства України.

3. Ціна газу і порядок розрахунків

3.1. Ціна за 1000 м куб. газу, що постачається за цим Договором, становить _____ грн (___________________________________ 00 копійок), крім того ПДВ 20% - __________ грн. (___________________________________).

3.2. Зміна ціни погоджується обома Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору. При цьому зміна у бік збільшення ціни на газ, що постачається в поточному місяці поставки - не допускається, а оферта щодо зміни ціни у бік збільшення на майбутній місяць поставки газу повинна бути надана Споживачу до 20 числа поточного місяця поставки газу.

3.3. Розрахунковий період за Договором становить один газовий місяць – період часу, який розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої газової доби наступного місяця (газова доба - період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі - UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду).

Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу на загальну кількість реалізованого газу, визначену згідно з розділом 2 Договору.

Загальна сума вартості Договору складається з місячних сум вартості договірних обсягів постачання газу Споживачеві.

3.4. Оплата за природний газ, що постачається згідно умов цього договору, здійснюється у наступному порядку, після підтвердження виділення лімітів оператором ГТС:

- оплата в розмірі 30 (тридцять) % від вартості запланованих місячних обсягів постачання газу, вказаних у заявках Споживача – до 15 числа місяця поставки газу;

- оплата в розмірі 30 (тридцять) % від вартості запланованих місячних обсягів постачання газу, вказаних у заявках Споживача – до 25 числа місяця поставки газу;

- остаточний розрахунокза фактично отриманий обсяг газу у звітному місяці здійснюєтьсядо 10-го числа місяця, наступного за місяцем постачання газу.

Коригування умов проведення розрахунків визначається та узгоджується шляхом підписання додаткової угоди.

Розрахунки за природний газ, що постачається згідно умов цього договору, здійснюється Споживачем на підставі  рахунків-фактур, що виставляються Постачальником.

Остаточний розрахунок здійснюється на підставі відповідного Акту до 10 числа місяця, наступного за місяцем поставки.

У разі переплати за фактично спожитий газ сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати поставленого газу в наступному розрахунковому періоді або повертається на поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу у п’ятиденний строк з дня отримання такої вимоги.

У разі збільшення (п.2.2.) в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату додатково заявлених обсягів газу до 15 числа місяця наступного за місяцем поставки.

3.5. Оплата вартості газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами, що перераховуються на поточний рахунок Постачальника.

3.6. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості послуг з постачання газу Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, укладають графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.

Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за Договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи не оплати поточних платежів Постачальник має право у порядку, визначеному цим договором та діючого законодавства України, припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт споживача до повного погашення заборгованості.

3.7. Звірка розрахунків здійснюється сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та акту прийому-передачі природного газу до 25 числа, наступного за звітним місяця. Указана звірка оформлюється актом звірки.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Постачальник зобов'язується:

4.1.1. Дотримуватися умов цього Договору та Правил постачання природного газу.

4.1.2. Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього.

4.1.3. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу.

4.1.4. Своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію.

4.1.5. Своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу.

4.1.6. Дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживача.

4.1.7. Складати та погоджувати акт приймання-передачі природного газу у порядку, визначеному Договором.

4.1.8. Складати податкові накладні в електронній формі з дотримання умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, і реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних

Для обміну електронними документами Постачальник використовує ліцензійну програму «M.E.DOCIS», електронну адресу energomist@gmail.com, Споживач використовує ліцензійну програму «M.E.DOCIS», електронну адресу _______________. Сторони підтверджують наявність комплектів електронного цифрового підпису.

4.1.9. Розглядати звернення Споживача та у місячний строк повідомляти про результати розгляду.

4.1.10. Виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

4.2. Постачальник має право:

4.2.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений газ.

4.2.2. Безперешкодного доступу (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.

4.2.3. Ініціювати процедури припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу згідно з умовами цього Договору та відповідно до вимог діючого законодавства.

4.2.4. Інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3. Споживач зобов'язується:

4.3.1. Дотримуватися вимог Правил постачання природного газу та виконувати умови цього Договору.

4.3.2. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених Договором.

4.3.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених Договором.

4.3.4. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу.

4.3.5. Забезпечувати допуск представників Постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу.

4.3.6. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

- порушення строків оплати за цим Договором;

- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;

- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Постачальником;

- інших випадках, передбачених Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

4.3.7. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом Споживач зобов'язаний повідомити Постачальника та Оператора ГРМ не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених цим Договором, до вказаного Споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

4.4. Споживач має право:

4.4.1. На отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов цього Договору, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов цього Договору.

4.4.2. На безкоштовне отримання інформації щодо цін Постачальника на природний газ та порядку оплати, про обсяги та інші показники власного споживання природного газу.

4.4.3. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомити Постачальника.

4.4.4. Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання цього Договору.

4.4.5. Дострокове розірвання цього договору, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір внесення змін до Договору в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.

4.4.6. Інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.

5.2. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом 3 Договору, із Споживача стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

5.3. Відповідальність Постачальника:

5.3.1 Постачальник несе відповідальності перед Споживачем за порушення умов Договору.

5.3.2 Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за порушення умов Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

6. Порядок зміни Постачальника

6.1. Споживач має право змінити Постачальника шляхом розірвання цього Договору попередньо повідомивши про це Постачальника за три тижні до дати такого розірвання та за умови здійснення повного остаточного розрахунку з Постачальником.

6.2. До припинення дії цього Договору Постачальник зобов’язаний забезпечувати постачання природного газу Споживачу на умовах чинного Договору.

7. Порядок обмеження/припинення постачання природного газу

7.1. Перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено Споживачу, тапорядок обмеження/припинення постачання природного газу визначається відповідно до вимог законодавства та умов цього Договору.

8. Форс-мажор

8.1. Випадками форс-мажору є обставини непереборної сили, зокрема які вказані у ст. 14 – 1 Закону України «Про торгово – промислові палати в Україні», що спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов’язань за цим Договором.

8.2. При настанні обставин форс-мажору Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором на термін дії форс-мажорних обставин і усунення їхніх наслідків. Форс-мажор автоматично подовжує термін виконання зобов'язань за даним Договором. Якщо форс-мажор триває більше шести місяців, то кожна із Сторін може перервати дію цього Договору.

8.3. Обставини форс-мажору засвідчуються Торгово-промисловою палатою України відповідно до чинного законодавства України.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під дією таких обставин не пізніше 2 робочих днів з моменту їх виникнення повідомляє про це іншу Сторону. При цьому Сторони докладають усіх зусиль щодо усунення обставин непереборної сили та їх наслідків.

9. Порядок вирішення спорів та відшкодування збитків

9.1. Спірні питання між Споживачем і Постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг Постачальника, відшкодування збитків тощо мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

9.2. Відшкодування збитків Сторонами здійснюється відповідно до Правил постачання природного газу та інших нормативно-правових актів.

10. Строк дії Договору та інші умови

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання та укладається на строк по 31.12.2017 р. включно.

Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому Сторони мають переоформити додаток 1 Договору щодо договірних обсягів постачання газу, у якому визначити планові обсяги газу на продовжений строк.

10.2. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово та  підписуються уповноваженими особами  Сторін.

Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через десять днів після настання таких змін.

10.3. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий – у Споживача.

10.4. Для дотримання норм діючого законодавства України в сфері захисту персональних даних сторони, підписавши даний договір, надають свою згоду на використання персональних даних, які вони надали один одному, в обсязі, необхідному для забезпечення виконання умов даного договору.

      Сторони в повному обсязі усвідомлюють, що вся надана ними інформація про своїх представників, що підписують даний договір, а також осіб, що діють за дорученням або без такої згідно умов даного договору, є персональними даними, котрі згодні з тим, що такі дані сторона-контрагент буде використовувати з метою забезпечення реалізації господарських, правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, відносин у сфері статистики, відносин у сфері адміністративної звітності відповідно до норм Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України й інших нормативно-правових актів України, а також для реалізації ділових відносин між сторонами в порядку, встановленому чинним законодавством про захист персональних даних. Права представників сторін регламентуються ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Підписи представників сторін на договорі означають однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що представники ознайомлені зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Сторони зобов'язуються виконувати вимоги законодавства про захист персональних даних, гарантують схоронність персональних даних і зобов'язуються не допускати їхнього розголошення.

10.5. У всьому іншому, що не врегульовано умовами цього Договору, сторони керуються діючим законодавством України.

10.6. Сторони погодили, що всі первинні документи на виконання умов цього Договору повинні бути оформлені українською мовою і скріплені печаткою (за наявності) Постачальника.

10.7. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх сторін допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.8. Сторони дійшли згоди, що копії даного Договору, додаткових угод, додатків та інших документів за Договором, підписані Сторонами і передані факсимільним зв’язком або електронною поштою, мають  доказову силу і  обов’язкові для  виконання обома Сторонами. Факсо(скан)копії цих документів мають юридичну силу до підтвердження оригіналами.

11. Додатки

Додаток № 1. Договірні обсяги постачання природного газу.

12. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ТОВ «ЕНЕРГОМІСТ»

Юридична адреса:

01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 43 В

п/р 26004300029553 у філії Головного

 управління по м. Києву та Київській області

АТ «Ощадбанк», МФО 322669,

01001 м. Київ пл.. Спортивна 1-а

ЄДРПОУ 39851654

ІПН 398516526598

Тел. (044) 235 77 39,

Факс (095) 506 85 22

Ел. пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Директор

___________________ Д.В.  Купцов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

__________________ _________________


                       Додаток № 1

                       до договору № __від_______

Договірні обсяги постачання природного газу

на 201_ рік

1. Постачальник здійснює протягом 201_ року постачання природного газу Споживачеві для власного споживання в обсязі _________________ тис. куб. м, у тому числі за місяцями та кварталами:

Місяць

Обсяг

Місяць

 

Обсяг

 

Місяць

 

Обсяг

 

Місяць

 

Обсяг

Січень

 

Квітень

 

Липень

 

 Жовтень

 

Лютий

 

Травень

 

Серпень

 

Листопад

 

 Березень

 

Червень

 

Вересень

 

Грудень

 

I кв.

 

 

II кв.

 

 

III кв.

 

 

IV кв.

 

 

2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на постачання природного газу від ________________ № ________, укладеного між Постачальником та  Споживачем.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Директор                                                                               ___________________

_____________ Д.В. Купцов                                               ____________ __________________

Новини енергетики

НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал в страну 8,2 млрд куб. м природного газа или 73,9% от его общего...
Ученые Университета Киото применили оптические технологии, чтобы создать надежные преобразователи тепла в электричество, которые вдвое увеличивают производительность солнечных элементов. «Современные солнечные...